torsdag, december 22, 2016

Rising!

Rising!, 2016 (30x80)
No more doors to open .
No windows to look through
No snow to search tracks in
and no shadows to hide in

Det finns inga dörrar att öppna mer. 
Inga fönster att se ut igenom. 
Ingen snö att söka spår i
och ingen skugga att gömma sig i

onsdag, december 21, 2016

Standing still!

Standing still!, 2016 (80x30)

Framtid och forntid. 
Som en dimmig horisont över is och äng. 
I stillheten finns alla svaren. 
Allt det som du vill berätta och allt de som du inte vill... 

onsdag, november 23, 2016

MINA VAL VID STAFFLIET – del 5 UTTRYCKSFORMERVid sidan av målandet har jag ett stort intresse för att skriva prosa och skapa musik vilket gör att jag har möjlighet växla mellan uttrycksformerna utan att tappa focus – målet är nämligen alltid detsamma: att ge uttryck för, och gestalta, min längtan till det ursprungliga varandet och att samtidigt låta mina målningar vara ett fönster för ett nytt seende, en ny upptäckt via alldagliga ting och företeelser.


måndag, november 21, 2016

MINA VAL VID STAFFLIET – del 4 ÅSKÅDAREN, MEDSKAPAREN


Den ofta uppenbara helheten behöver inte återges i målningen. Alla element behöver inte finnas med, utan de kan mycket väl (vilket är önskvärt!) växa fram i ett samspel med åskådarens inre syn, de egna känslorna och erfarenheterna. Övertydlighet ger inget utrymme för åskådaren som medskapare utan målningen känns tråkig och tillrättalagd.

 
Ofta vet vi inte varför vi dras till en målning. Varför den talar till oss. Vi kan besluta oss för hurdan konst vi föredrar, men förr eller senare, någonstans på vägen, ställs vi ändå inför det faktum att vi tilltalas av en målning som vi inte borde tycka om! Där ligger skapandets monumentala kraft: att bryta sönder det förutfattade och cementerade och istället öppna upp för nya upplevelser, som vi själva inte kunnat förutse. Vi får möjlighet att överraskar oss själva! 
När man t.ex. väljer konst till offentliga utrymmen måste man beakta detta; konst talar till oss på ett djupare plan än endast som information om färg och form. Genom konsten öppnar man och stänger, bjuder in och stänger ut sånt som egentligen aldrig syns i själva målningen.

söndag, november 20, 2016

MINA VAL VID STAFFLIET – del 3 TINGENS TYSTNADOberoende av teman, färg eller form så försöker jag i mina målningar gestalta en slags tingens tystnad, ett neutralt varande. Jag önskar kunna nå en ögonblickskänsla som är oberoende av då-tid och fram-tid.
 
Jag strävar till att begränsa mängden föremål för att på så vis undvika att föremålens förhållande till varandra blir det centrala, vilket skulle kunna skapa felaktiga och missvisande slutledningar. Vid avbildandet av flera ting i samma målning, uppstår nämligen en relation som blir själva huvudsaken.
Målet är istället att blottlägga det som ska gestaltas, låta det stå ensamt och oemotsagt. Samtidigt är jag väl medvetna om att, ur ett filosofiskt perspektiv, så förlorar ensamma föremål egentligen sin funktion eftersom de, i regel, skapas och existerar i ett sammanhang.
Lämnar man t.ex. bort tingens nyttoaspekter så uppstår en helt ny estetik, något som utgår från tinget i sig, det som jag vill kalla tingens tystnad. Detta är inte en död tystnad utan mer en fråga om det självständiga, oberoende, neutrala varandet.